QTC โชว์ศักยภาพผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์-EV
ในงาน“QTC SMART ENERGY ROADSHOW”

นายพจน วงศ์คำ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายพิชญ์พิธา เบ็ญชา(ซ้าย) Sales Manager LONGi Solar Technology Co., Ltd. และนายฐิตินันท์ ตรงเจริญชัย (ขวา) Business Development Manager  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ QTC SMART ENERGY ROADSHOW  โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, โซลาร์เซลล์ และธุรกิจ EV ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า   สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้    

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *