สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็น    ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่   ๑๑ สิงหาคม ถึง ๒๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยได้มีการบัญญัติถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง สิทธิการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ  เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้ง จะทำให้ปัญหา และความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นการส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการเมืองในภาคประชาชนที่เข้มแข็ง จะช่วยส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตยในประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวก รวดเร็ว ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ  ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบาย/กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความสงบเรียบร้อย ซึ่งในการสำรวจนี้ได้มีการผนวกข้อถามการสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ สำหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายจากภาครัฐสู่ประชาชน  จึงขอความร่วมมือประชาชน โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง แก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *