พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ “โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่” ของซีพีเอฟ แบ่งปันทักษะอาชีพสู่น้องๆ รร. CONNEXT ED

เป้าหมายของการดึงศักยภาพของเด็กไทย สู่การเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” เป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) องค์กรที่มีบทบาทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล สร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

               บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พันธมิตรที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ นำ 5 โมเดลร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ในปี 2565 ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย โครงการ Proactive teacher for active learning และ โครงการ นัก Coding น้อย

               วันนี้ …พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 103 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากซีพีเอฟ ทำโครงการโรงเรือนจำลองฟาร์มไก่ พันธุ์ไข่ เมื่อปี 2563 ปัจจุบัน เลี้ยงไก่ไข่รุ่นแรก จำนวน 100 ตัว ปูพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของอาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ในขั้นตอนและกระบวนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งคุณครูมอบหมายให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดูแลโครงการ ฯ โดยมีพี่ๆ ชั้น ป.5 และ ป.6 เป็นพี่เลี้่ยง

               “นายสนั่น ประสงใด” ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ กล่าวว่า ห้องเรียนจากการทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ช่วยให้นักเรียนมีความใส่ใจการเรียนมากขึ้น และบ่มเพาะความเป็นจิตสาธารณะให้กับเด็กนักเรียน เนื่องจากต้องจัดเวรรับผิดชอบ ให้อาหารไก่ ดูแลน้ำ ทำความสะอาดโรงเรือน และเก็บไข่ไก่ทุกวัน รวมทั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่น้องๆอาสามาดูแลไก่ที่โรงเรียน แม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม

               “โรงเรียนทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสมัครใจ โดยเด็กๆได้เรียนรู้การวางแผนการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ดูแลเรื่องน้ำ ทำความสะอาดโรงเรือน การวางแผนบริหารจัดการด้านการตลาด ทั้งการนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายให้กับชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ให้ชุมชนแล้วเกือบ 50,000 บาท ซึ่งจะนำรายได้ไปต่อยอดการเลี้ยงไก่ในรุ่นที่สองต่อไป รวมไปถึงต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการนำผลผลิตไข่ไก่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ขนมดอกจอก โดยเชิญคนในชุมชนมาสอนวิธีการทำขนมให้ “รักษาการ ผอ.โรงเรียน กล่าว

               โครงการ “โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธฺุ์ไข่” ยังเป็นโมเดลที่ซีพีเอฟ ใช้เป็น Best Practices ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียน เพื่อขยายผลการนำไปใช้กับโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทำงานร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ซึ่งในระยะต่อไปมีแนวทางส่งเสริมให้โรงเรียนที่ทำโครงการ”โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธฺุ์ไข่” นำระบบอัตโนมัติมาใช้กับระบบต่างๆ

               ปัจจุบัน ซีพีเอฟ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED รวม 301 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี โดยได้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ไปแล้วรวม 235 โครงการ มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สอดรับตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ยกระดับการจัดการการศึกษาไทย ./

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *