ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ “ กวก. เชียงใหม่ 7”
ให้ผลผลิตสูง ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร  เร่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสานนโยบายรัฐบาลเพิ่มผลผลิตในประเทศ ให้สอดรับความต้องการบริโภค  พร้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  จับถั่วเหลืองพันธุ์ฝักดกผสมพันธุ์ ให้ผลผลิตสูง  ได้ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ “กวก. เชียงใหม่ 7”  ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 304 กิโลกรัม/ไร่ แซงหน้าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรนิยมปลูก  พร้อมให้ปริมาณโปรตีนสูงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ถั่วเหลืองเป็นพืชเพื่อ ความมั่นคงด้านอาหาร  เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันพืช อาหารสัตว์ อาหารแปรรูป และอาหารสุขภาพต่าง ๆ เป็นอาหารโปรตีนสูงที่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทีบกับโปรตีน จากเนื้อสัตว์   เป็นพืชบำรุงดินและสามารถตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงในระบบปลูกพืช รวมทั้ง การปลูกถั่วเหลืองยังใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรังและพืชไร่อื่น ๆ บางชนิด  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การผลิตและการบริโภคถั่วหลือง ในปี 2555-2564 การผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีพืชแข่งขันอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยในปี 2564 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 88,010 ไร่  ให้ผลผลิตรวม 23,482 ตัน  ผลผลิตต่อไร่ 267 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ ความต้องการบริโภคถั่วเหลืองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2563 มีปริมาณ ความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองถึง 3,763,823 ตัน เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการสกัด น้ำมันถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  ในขณะที่สามารถผลิตได้เพียง 22,800 ตัน และคาดว่าปริมาณความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกในปีต่อไป รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งส่งเสริมการผลิต ถั่วเหลืองในประเทศและให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศร่วมกัน

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองอย่างต่อเนื่อง และได้รับรองพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อแนะนำ ให้เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมาโดยตลอด  แต่เนื่องจากผลกระทบของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พันธุ์เดิมให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จึงได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ใหม่เพื่อให้พันธุ์ถั่วเหลืองที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป  และทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการใช้พันธุ์ สร้างแรงจูงใจในการ ปลูกถั่วเหลืองให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ทำการคัดเลือกลูกผสมสายพันธุ์ ที่มีลักษณะทางการเกษตรดี ให้ผลผลิตดี เข้าประเมินผลผลิตตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ การเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โดยใช้พันธุ์มาตรฐานเชียงใหม่ 60 และ เชียงใหม่ 6 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และไร่เกษตรกรแหล่งปลูก ถั่วเหลือง จนได้ถั่วเหลืองสายพันธุ์ CM0701-24  ซึ่งได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมือง TG68 ที่มีฝักดก และพันธุ์ PK7386 ที่ให้ผลผลิตสูง  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ให้ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ “กวก. เชียงใหม่ 7” เป็นพันธุ์แนะนำในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

“ถั่วเหลืองพันธุ์ “กวก. เชียงใหม่ 7” มีลักษณะเด่น ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 304 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 281 กิโลกรัม/ไร่ และเชียงใหม่ 6 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 275 กิโลกรัม/ไร่ การเจริญเติบโตแบบกึ่งทอดยอด  รูปร่างเมล็ดสวยค่อนข้างกลม เปลือกเมล็ดสีเหลือง และขั้วเมล็ด สีน้ำตาล อายุออกดอก 38 วัน อายุเก็บเกี่ยว 93 วัน ความสูง 58 เซนติเมตร จำนวนกิ่ง 1-2 กิ่งต่อต้น จำนวนฝัก 34 ฝักต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อฝัก 2.24 เมล็ด น้ำหนัก 100 เมล็ด 13.59 กรัม  ให้ปริมาณน้ำมัน ในเมล็ด 20.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีน 35.3 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน สุโขทัย ขอนแก่น และเลย และในฤดูฝน จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน      

“ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้ทำการขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกร ในเบื้องต้น จำนวน 500 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ในพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ และจะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นในปีต่อไป  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ถั่วเหลืองพันธุ์ กวก. เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรกรนิยมปลูก  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  โทรศัพท์ 0 5349 8536” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *