CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล

ดร. มานะ นิมิตรมงคล (กลาง) เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)พร้อมด้วย ดร.เอก์ เหลืองสอาด (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมเสวนาในงาน CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล  โดยมี กรณิศ ธนสุนทรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ HR Shared Services บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่นำทีมคณะทำงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลรุ่นที่ 2  จากหน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร ณ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *