เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบวัคซีนโมเดอร์นาแก่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายรณรงค์ ชาญเลขา      (ขวาสุด) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,065 โดส รวมมูลค่า 1,757,250 บาท ให้กับ พญ.นลนภัส แย้มสอาด (กลาง) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยติดเตียงในสถานคุ้มครอง 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อันได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถาบันพระประชาบดี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จํากัด  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *