กรมวิชาการเกษตร MOU สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมวิจัย พัฒนา สนับสนุนพันธุ์พืช
เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง มุ่งสนับสนุนภารกิจงานโครงการหลวง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง…กัญชงของแม่” วันที่ 22 สิงหาคม  2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง…กัญชงของแม่” และร่วมปาฐกถาพิเศษ “กัญชงไทยสู่ประโยชน์ประชาชน: อาหาร เส้นใย การแพทย์”  พร้อมนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูงร่วมกัน พร้อมสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูงระดับโลก ผลักดันโครงการผลิตพืชปลอดภัยโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์และลดการใช้สารเคมี การตรวจสอบรับรองให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และพืชอินทรีย์อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *