รับชมงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”
แบบย้อนหลัง

ท่านสามารถรับชมงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” # Season 3: กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (พลังงานเชื้อเพลิง)
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 แบบย้อนหลัง ได้ที่ https://www.facebook.com/tei.or.th/videos/807893393722875/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.