BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ให้กับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อตู้ตรวจการได้ยิน                  เครื่อง Electric Pulp  เครื่องวัดความดันโลหิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ทันตแพทย์ สรรประชา พุกอ่อน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชนและสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.