กคช. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย :
30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
เป็นผู้แทนเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการดังกล่าว พร้อมด้วย นายดุลมลชัย วิวัฒน์บรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการเคหะแห่งชาติ “การสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น” โดยสาธิตการทำกระเป๋ากระจูดตกแต่งด้วยผ้าพื้นถิ่นและ
ผ้าปาเต๊ะ พร้อมปักเลื่อมจากกลุ่มสตรีแม่บ้านเอื้ออาทรสะพานยาว โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ) ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *