การเคหะแห่งชาติโชว์ผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒาคนทุกช่วงวัย “

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน “20 ปี พม.
เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒาคนทุกช่วงวัย ” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ธิบดีกรมพัฒสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม. เข้าร่วมงาน พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”
โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ หลังจากนั้น รมว.พม และคณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบูธนิทรรศการของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย ” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้นำผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในอนาคต อาทิ เช่น บ้านเคหะสุขประชา บ้านเคหะสุขเกษม รวมถึงโครงกรพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายระบบรถฟฟ้าขนส่งมวลชน ( TOD) เป็นต้น รวมทั้งนิทรรศการ
ผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมนำโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่าและ
ขายทั่วประเทศมาเปิดจองในราคา “0 บาท” จำนวนกว่า 500 โครงการ 18,000 กว่าหน่วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุน
น้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงาน และกองทุนการออมแห่งชาติมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมเงินให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *