BAM จัดงาน CG Day 2022 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM   จัดงาน BAM CG DAY 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า BAMGO & GOOD CGโดย คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อนำพา BAM ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

               ไฮไลท์ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง CG & CSR สู่ ESG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG Risk ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อการดำเนินงาน และความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการของ BAM  ประกอบด้วย คุณวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมการเสวนา โดยมีคุณธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดำเนินรายการ

               นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดรางวัล CG AWARDS โดยคัดเลือกพนักงานตัวแทนจากสายงาน  ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติด้าน CG เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ด้าน CG และการสร้างความตระหนักรู้ในด้าน ESG ด้วยการตอบแบบสอบถาม Pre-test และ Post Test ก่อนและหลังการเสวนาในครั้งนี้    ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า BAM และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *