อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุด “สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ” ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “เกียรติยศสูงสุด สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2565” ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2022 ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 20 ปี โดยมีสถานประกอบกิจการของ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่ได้รับมอบรางวัลคือ โรงงานกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ซึ่งถือว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงความสามารถในการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากล อันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกสถานประกอบการยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด พิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (ขวาสุด) เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ อนันท์ จุลไกวัลสุจริต ผู้จัดการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โรงงานกำแพงเพชร (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

สำหรับ Thailand Labour Management Excellence Award 2022” นี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานจนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างความตระหนักรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในทุกมิติ จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เรามุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของเรา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *