57 ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ผงาด นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมปี65

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย 57 ราย ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามประเภทรางวัลที่กำหนด 15 ประเภท พร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งในด้านพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสันติและมีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ล่าสุดได้จัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปีนี้นับเป็นปีที่ 30

“รางวัลอุตสาหกรรมมีเป้าหมายประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” นายสุริยะกล่าว

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 57 ราย รางวัล 15 ประเภท โดยทุกรายได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานแต่ละประเภทรางวัลอย่างเข้มงวดหลายด้าน แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  แสดงถึงความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

โดยรางวัลทั้ง 15 ประเภท ประกอบด้วย 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล คัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน มีการนำความรู้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *