อายิโนะโมะโต๊ะ ชูโมเดล “ธุรกิจเชิงนิเวศ” ส่งเสริมเกษตรกรไทยและระบบการผลิต
อย่างยั่งยืน บนเวทีสัมมนาประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกและตัวแทนภาคเอกชนที่มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อร่วมเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์ใน เวทีสัมมนาประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก “การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร” (The Asia-Pacific Symposium on AGRIFOOD Systems Transformation) จัดโดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสในระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit) และการประชุมสุดยอดโภชนาการเพื่อการเติบโต (Nutrition for Growth Summit) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2564 โดยในเวทีสัมมนานี้ จะมีการเสวนาของผู้นำระดับสูง รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์จากหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำ ในประเด็นการตอบสนองต่อวิกฤต 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง ปุ๋ย และงบประมาณ (Food, Feed, Fuel, Fertilizer, Finance: 5Fs)

               มร.อิชิโระ ซะกะกุระ ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 5 ตัวแทนจากบริษัทชั้นนำบนเวที ร่วมเสวนาถ่ายทอดมุมมองทางธุรกิจในการขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ผ่านโมเดล “ธุรกิจเชิงนิเวศ” การพัฒนาเทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร โดยได้กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของธุรกิจอายิโนะโมะโต๊ะจากความปรารถนาในการทุ่มเทเพื่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ผ่านการวิจัยด้านกรดอะมิโน และเทคโนโลยีอันทันสมัย อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของอายิโนะโมะโต๊ะ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคู่กับกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน จนปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้กลายเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกกรดอะมิโนระดับโลก ครอบคลุมผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายที่ช่วยส่งเสริมโภชนาการให้ผู้คน “กินดี มีสุข”

            ทั้งนี้ “อายิโนะโมะโต๊ะ” เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2503 โดยมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับภาคเกษตรกรรมผ่านโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย (Thai Farmers, Better Life Partner) ซึ่งได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมองค์ความรู้ แนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของภาคเกษตรกรไทย ตลอดจนดำเนินการวิจัยความต้องการผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดรับกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของอายิโนะโมะโต๊ะในการ “สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV ที่เรายึดมั่นเสมอมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *