การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ และเช่าพื้นที่
เพื่อประกอบการค้า จำนวน 2 โครงการ

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง
ระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 625 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1. อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 2. ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ดังนี้ ค่าเช่าปีที่ 1 – 3 เดือนละ 50,000 บาท ปีที่ 4 – 6 เดือนละ 57,500 บาท 3. กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท 4. กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 172,500 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 เลขที่ 201 หมู่ 6 ตำบลบางละมุง
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน
นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ซอยนวมินทร์ 49 เพื่อประกอบการค้าในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น เนื้อที่ประมาณ
0-2-40.4 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1. อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 700,000 บาท

 1. ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ดังนี้ ค่าเช่า ปีที่ 1 – 3 เดือนละ 45,000 บาท ปีที่ 4 – 6 เดือนละ 52,000 บาท
 2. กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 70,000 บาท 4. กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  เป็นเงิน 156,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น.
  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 10.45 น. ในวันเดียวกัน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์สินทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693 , 0 2351 6224 สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 เลขที่ 201 หมู่ 6 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 08 4387 4031 และ 0 3849 4993 – 4 ในวันและเวลาทำการ และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2377 0278 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *