กรมวิชาการเกษตรจัดงานใหญ่ถ่ายทอดผลงานวิจัย 50 ปี
ขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

กรมวิชาการเกษตร เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี  จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  เผยแพร่ผลงานวิจัยตลอด 50 ปี  สู่กลุ่มเป้าหมาย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรกลเกษตร  พร้อมเปิดคลินิกพืชให้บริการครบวงจร  คาดเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 1,000 ราย

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  กรมวิชาการเกษตรเตรียมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  ในโอกาสเฉลิมฉลองกรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี  เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  และผู้สนใจที่จะนำผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรไปใช้และขยายผล   โดยกิจกรรมของงาน ได้แก่ จัดทำแปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ พืชสวน พันธุ์ดีและพันธุ์ใหม่ รวม 20 ชนิดพืช กว่า 61 พันธุ์ การสาธิตเทคโนโลยีการผลิตที่สมัยใหม่ เช่น ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง การใช้เครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลมและการใช้โดรนป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้สารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มากกว่า 50 หน่วยงานร่วมให้บริการด้านปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช สารปรับปรุงดิน สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับแบบเฮลิคอปเตอร์  โดรนเพื่อการเกษตร  การติดตั้งระบบน้ำ  ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผ้าฝ้ายตากฟ้า เป็นต้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  สำหรับผู้มาร่วมชมงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร  ยังสามารถรับบริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช  และได้รับแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  จ.พิษณุโลก  และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขยายผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  สามารถผลิตพืชได้อย่างถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต  รวมทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ประกอบการทั้งระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบการผลิตแบบครบวงจรและยั่งยืน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *