เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565
ตอกย้ำความเป็นเลิศด้าน ESG

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่เดลต้าติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งใน 157 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) โดยในปีนี้มีจำนวนบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีเพียง 144 บริษัท

ในบรรดารายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 จำนวน 170 บริษัท มีจำนวน 157 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และมี 13 บริษัทที่อยู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) โดยบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันทั้งสิ้น 14 ล้านล้านบาท (ตามราคา ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) หรือคิดเป็นประมาณ 72% ของมูลค่ารวมของทั้งตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอทางเลือกการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยให้นิยามธุรกิจยั่งยืนคือ มีปรับใช้การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาจากข้อมูลการตอบแบบประเมินความยั่งยืนใน 19 หมวดหมู่ ซึ่งครอบคลุมคำถามในมิติ ESG โดยบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องได้รับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ในเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของแต่ละมิติ

เดลต้า ประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และพลเมืองบรรษัทระดับโลก มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงานและการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าแก่นักลงทุนและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *