เจียไต๋ตอกย้ำเป้าหมายด้านความยั่งยืน
คว้ารางวัล Eco Factory+SV ผลักดันเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายวิศิษฎ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Social Value Factory : Eco Factory+SV) ประจำปี 2565 จากนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อย จากการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนภายใต้แนวคิด Happy Society สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนใกล้เคียงผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ โครงการอบรมสร้างเสริมป้องกันโรคให้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวและมอบเมล็ดพันธุ์ผักผ่านโครงการเจียไต๋ปันน้ำใจ สู่ชุมชน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับชุมชน อีกทั้ง ยังได้เพิ่มมูลค่าชุมชนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนตามบริบทของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านโครงการรีไซเคิลขยะแลกเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้ร่วมมือกับเทศบาลกระทุ่มแบน ปลูกจิตสำนึกของชุมชนในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นล้วนตอกย้ำพันธกิจของเจียไต๋ในการยกระดับการเกษตรของไทยควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *