สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                             ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า           เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สวัสดิการของรัฐถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการนี้ สำนักงาน         สถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการนโยบายด้านสวัสดิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการสวัสดิการด้านสังคมและเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบสวัสดิการของภาครัฐต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้สวัสดิการของรัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด) ความพึงพอใจของประชาชนต่อสวัสดิการของรัฐ ปัญหาจากการใช้สวัสดิการของรัฐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจ่ายภาษีเพิ่มเพื่อให้รัฐนำมาจัดสรรสวัสดิการการดูแลตั้งแต่แรกเกิด          จนถึงวัยชราภาพ” สวัสดิการที่ประชาชนต้องการให้มีเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง ประโยชน์ของสวัสดิการของรัฐ   ต่อครัวเรือน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น

               การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรงโดย   ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินผล วางแผนกำหนดนโยบาย/โครงการ และปรับปรุงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วให้มีประสิทธิภาพ ประชาชน       ได้มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการสวัสดิการของรัฐที่จัดให้บริการ/สะท้อนการใช้บริการโครงการสวัสดิการของรัฐเพื่อ     ให้รัฐได้นำไปปรับปรุงนโยบาย/โครงการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชน    โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *