อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม”
ระดับเงิน ประจำปี 2564 และระดับทอง ประจำปี 2565

ณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขวาสุด) มอบรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม” (Eco Factory+SV) ให้กับ ภานุภัทท์ ภานุโรจน์ปชา ผู้จัดการโรงงานอยุธยา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้ายสุด) โดยได้รับมอบรางวัลระดับเงิน ประจำปี 2564 และรางวัลระดับทอง ประจำปี 2565 สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนตามระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกสถานประกอบการยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม” นี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม สามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาในภาคชุมชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการของเสีย และการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง อาทิ “เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” ซึ่งใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมันเตา การติดตั้ง “Solar Rooftop” บนพื้นที่หลังคาอาคารโรงงาน และการก่อสร้าง “โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล” ฯลฯ ซึ่งทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้กว่า 180,000  ตันต่อปี หรือ เทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่กว่า 20 ล้านต้น ภายใต้แนวทาง “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการของเรา

            ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ “The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *