แปซิฟิกไพพ์ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating)
ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 4

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน จาก 750 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดี อย่างต่อเนื่อง ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “การที่ได้รับประเมิน CG Scoreในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สะท้อนแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันมาโดยตลอด ทั้งยังเสริมสร้างคุณค่าให้แก่การดำเนินธุรกิจ  สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโต อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนต่อไป”

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจของแปซิฟิกไพพ์ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “Your Partner for Total Solutions” เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า ลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งในปีนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจ จำนวน 750 บริษัท โดยมีคะแนน CGR เฉลี่ยอยู่ที่ 85% แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *