เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกความร่วมมือ กรมป่าไม้ รวมพลังปลูกป่า สร้างพื้นที่ดูดซับคาร์บอนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าสานต่อแนวคิด The Journey to Net Zero จัดโครงการ One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน”  มีเป้าหมายในการปลูกป่า 500-1,000 ไร่ต่อปี ระหว่างปี 2565-2575 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้นโดยเร็ว โดยดำเนินการในส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการดูดซับคาร์บอนกลับผ่านการปลูกป่า เพื่อสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลก ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร Imagining better futures for all  และการเป็น Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ที่ใส่ใจยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่า องค์กรยังมีการจัดการภายในศูนย์การค้าฯ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% อีกด้วย

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าเซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นว่าส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีมาจาก ความร่วมมือของทุกคน โครงการ ‘One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน’ จึงเป็นโครงการที่มีพันธมิตรในหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน และคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไปด้วยกัน ก่อเกิดเป็นการเชื่อมโยงและสร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet เข้าด้วยกัน ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อดูแลทั่งผู้คน ชุมชนในทุกที่ที่เราไปตั้งอยู่   โดยตั้งเป้เป็น Sustainable Ecosystem และ NET ZERO รายแรกของกลุ่มอสังหาฯในไทย ภายในปี 2050 ผ่านการดำเนินกลยุทธ์สำคัญ 2 ส่วนคือ

–      INSIDE-OUT: ด้วยการสร้างสรรค์ Culture ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของทุกภาคส่วนภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลายโครงการด้วยกัน

–      OUTSIDE-IN:  คือส่วนที่เป็นการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

โครงการ“One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” ได้เริ่มต้นการปลูกป่าแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  และยังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการ ให้ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่เราได้วางไว้               

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *