TEI จับมือ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และ มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ สร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดย พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กล่าวว่า ตลอด 36 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพลิกฟื้นผืนป่าไปไม่ต่ำกว่า 87,000ไร่ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทำให้ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2534 มูลนิธิฯ ร่วมกับมหาเถรสมาคม กองทัพบก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการวัดและประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายราชสักการะในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดทอดผ้าป่าต้นไม้ยืนต้นให้กับวัดกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ รวมจำนวนต้นไม้ไม่ต่ำกว่า 60,000 ต้น เช่น โครงการทอดผ้าป่า “โพธิ์พุทธคยากาญจนาภิเษก” โครงการมอบกล้าไม้ที่เป็นโอสถของสงฆ์ เช่น มะขามป้อม สมอไทย

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ร่วมกับพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เดินหน้าปลูกต้นไม้ที่วัดป่าคำเจริญ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวความร่มรื่นให้แก่วัด ให้ศาสนสถานเป็นถิ่นรมณีย์ และพื้นที่ธรรมชาติให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การปลูกต้นไม้นั่นจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งส่วนรวมและส่วนตน ทางตรงหรือทางอ้อม การปลูกต้นไม้จึงนับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง ซึ่งปลายทางคือการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ อาหาร อากาศ น้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับแผ่ขยายความสุขและบุญกุศลนี้สู่คนในสังคมไทยต่อไป

ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) กล่าวถึง ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม  ที่ผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะได้มีส่วนร่วมกับทุกท่าน ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จนเป็นป่า เพื่อให้ต้นไม้และป่า ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกักเก็บคาร์บอน โดยผ่านระบบธรรมชาติที่ดีรูปแบบหนึ่ง ที่ลงทุนต่ำ ทำได้ทุกคน และเป็นที่ยอมรับของสากล รวมถึงยังสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2580 ทั้งพื้นที่อนุรักษ์เดิมที่ต้องรักษา ปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และป่าในเมือง รวมทั้งโอกาสในการซื้อขายคาร์บอนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นหากเริ่มทำก่อนก็ยิ่งเป็นผลดี นอกจากจะได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดโลกร้อนให้กับโลกของเราแล้ว ยังมีโอกาสในการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีกำไรสุทธิจากการดำเนินการปลูกต้นไม้ หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งคงเห็นแล้วว่าการปลูกต้นไม้ได้อะไรมากว่าที่คิดเพราะต้นไม้ยังช่วยดักจับฝุ่นควันและไอพิษต่าง ๆ ได้ 1.4 กิโลกรัม/ต้น/ปี  ช่วยลดอุณภูมิอาคารบ้านเรือนได้ 2-4 องศาเซลเซียล กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.5-20 กิโลกรัม/ต้น/ปี  อีกทั้งปล่อยออกซิเจน 200,000-250,000 ลิตร/ต้น/ปี

พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กล่าวว่า มูลนิธิฯ เริ่มส่งเสริมให้มีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ มาตั้งแต่ปี 2560 โดยส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หรือการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในวัด อันเกิดจากธูป เทียน หรือดอกไม้ที่ถูกทิ้งเมื่อเสร็จพิธี ซึ่งเป็นภาระให้แก่ทางวัดและสังคม  อีกทั้งต้นไม้ยังเป็น ต้นบุญ ของผู้ปลูกและผู้ดูแล เพื่อสร้างถิ่นรมณีย์ให้ประชาชนได้สัมผัสถึงความสุข ความร่มเย็นจากธรรมชาติที่เป็นรมณีย์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมสนับสนุนสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว โดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระจายทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างทัศนคติเรื่องการปลูกต้นไม้คือการทำบุญ และส่งเสริมให้มีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้อย่างจริงจังและกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็นประเพณีนิยม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *