มนัญญา นำทัพกรมวิชาการเกษตรเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉลองครบรอบ 50 ปี กวก.

รมช.มนัญญา เปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีกรมวิชาการเกษตร  สวพ.5 นำร่องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  เผยแพร่ผลงานวิจัยตลอด 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรกลเกษตร  พร้อมเปิดคลินิกพืชให้บริการเกษตรกรภายในงานแบบครบวงจร  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคาดมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 1,000 ราย ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 นี้ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2565  นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร”  เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  และผู้สนใจที่จะนำผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรไปใช้และขยายผล   พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยด้านพืช  เทคโนโลยีการผลิต  และเครื่องจักรกลเกษตร  และการให้บริการคลินิกพืชให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน   รวมทั้งเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่จำนวนกว่า 30 คัน  เพื่อออกปฏิบัติการฟื้นฟูสวนไม้ผลและพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรภายหลังประสบอุทกภัย โดยมีนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร  เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและพิธีปล่อยขบวนรถฯ  ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์   

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีประโยชน์ต่อเกษตรกร  สามารถยกระดับการประกอบอาชีพได้  โดยต่อไปนี้จะเริ่มดำเนินการที่ตำบล อำเภอ เพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่  หากเกษตรกรต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสามารภติดต่อหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้ว

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5   จ.ชัยนาท  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  จ.พิษณุโลก  และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  สามารถผลิตพืชได้อย่างถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต  รวมทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ประกอบการทั้งระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบการผลิตแบบครบวงจรและยั่งยืน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  การจัดทำแปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ พืชสวน พันธุ์ดีและพันธุ์ใหม่ รวม 20 ชนิดพืช กว่า 61 พันธุ์ การสาธิตเทคโนโลยีการผลิตที่สมัยใหม่ เช่น ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง การใช้เครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลมและการใช้โดรนป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้สารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร  รวมทั้งยังจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มากกว่า 50 หน่วยงานร่วมให้บริการด้านปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช สารปรับปรุงดิน สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับแบบเฮลิคอปเตอร์  โดรนเพื่อการเกษตร  การติดตั้งระบบน้ำ  ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผ้าฝ้ายตากฟ้า เป็นต้น  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกษตรกรที่มาร่วมชมงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแล้ว  ยังสามารถรับบริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ภายในงานได้อีกด้วย  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช  และแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล

“การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ในครั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้ามาร่วมชมงานกว่า 1,000 ราย  โดยเกษตรกรที่มาร่วมชมงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแล้ว  ยังสามารถรับบริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ภายในงานได้อีกด้วย  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช  และแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล พร้อมกันนี้ ในโอกาสที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรขยายผลงานวิจัยการผลิตพืชและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อฟื้นฟูสวนผลไม้หลังประสบอุทกภัยแก่เกษตรกร ตำบลบึงเสนาท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์   พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีกรมวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *