กลุ่มธุรกิจ TCP เชื่อมั่น APEC CEO Summit 2022
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เผยการประชุม APEC CEO Summit 2022 คือโอกาสขับเคลื่อนความร่วมมือแบบบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกใน 21 เขตเศรษฐกิจ และด้วยกรอบการหารือภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) จะสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุน และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวของประเทศมากขึ้น

“กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะผู้ประกอบการ เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะได้รับโอกาสอันดีจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC เพราะจะมีสื่อจากทั่วโลก เจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี และผู้นำของประเทศ
ที่เดินทางเข้ามาประชุม ส่งผลทันทีต่อภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมของที่ระลึก ขนส่ง ภาคบริการ นอกจากนั้น ภาคการลงทุนที่เน้นการส่งเสริมการค้า การลงทุนเสรี และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดอุปสรรคต่างๆ รวมถึงมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี ซึ่งจะช่วยให้การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับแนวคิดหลักของการประชุมเอเปคเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดล BCG จะช่วยต่อยอด
จุดแข็งของประเทศทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ทำให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน”

กลุ่มธุรกิจ TCP ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักงานประชุม APEC CEO Summit 2022 อย่างเป็นทางการ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้าร่วมในการประชุมผู้นำเอเปค ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุม APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *