“เมื่อผู้สูงอายุกลับมาเป็นอนาคตให้สังคม”
ร่วมเตรียมความพร้อมในงาน
“สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ
ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ล่าสุดได้เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้อีกครั้ง เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2565 เพื่อแนะนำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ พร้อมจัดงานในแนวคิด “สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”  เพื่อให้ข้อมูลความรู้ข่าวสาร และเตรียมความพร้อมด้านการผลิตบุคลากร  “ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” ในการทำงานด้านบริการสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ให้เกียรติเยี่ยมชมและกล่าวถึงการต่อยอดวิชาชีพในอนาคต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สังคมสูงวัย คือ สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง ในปี 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า คือมี ผู้สูงอายุ หรือ “คนแก่” อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และหากดูสถิติย้อนหลังจะพบว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือเร็วกว่านั้น ประเทศไทยก็ต้องเผชิญปัญหาขาดประชาชนกลุ่มวัยทำงาน เพราะในสังคมจะมีแต่ผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วย

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ มุ่งสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพที่เป็นทั้งนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ และนักปฏิบัติการที่มีทักษะปฏิบัติสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพที่มีคุณภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยา โภชนาการ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า นอกจากจะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเรายังมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานวิจัย และเอกชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยไทยให้มีคุณภาพ โดยขณะนี้มีทั้งความร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสร้าง Senior Playground หรือ สนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้สนามและเครื่องมือที่ดีมีความเหมาะสม ซึ่งจะได้ผลิตและกระจายสนาม รวมถึงเครื่องมือนี้ให้ไปอยู่ในบ้านผู้สูงวัยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อีกโครงการหนึ่ง คือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ และเอกชนที่เชี่ยวชาญ ในการคิดค้นและผลิตร้องเท้าสำหรับผู้สูงวัย ที่เหมะสมกับเท้าคนไทย มีความคงทน ราคาไม่แพง เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนนวัตกรรมการบริการสถานพยาบาล ที่มีหลักสูตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ และมีโครงการทำสังคมเพื่อนช่วยเพื่อนเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลัง โดยการร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศสร้างผู้สูงอายุผู้บริบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้ไปดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย ติดเตียง  ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ และต่อไปจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพกล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว และสามารถที่จะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย รวมถึงให้คำแนะนำด้านอาหาร และการพักผ่อน ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยจะเน้นที่การดูแลสุขภาพและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับ นักศึกษาที่จบหลักสูตรฯ นี้ไปสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์สุขภาพ และสโมสรกีฬา และเพื่อตอบรับกับโจทย์แห่งอนาคตของประเทศไทย นั้นคือ สังคมสูงวัย ก็มีอาชีพแห่งอนาคตรองรับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพสอนให้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและออกแบบโปรแกรมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมได้สำหรับทุกช่วงอายุ

นอกจากนั้น ทางสถาบันยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศณียบัตร 1 ปีในเร็วๆ นี้ โดยจะเปิดกว้างสำหรับคนที่จบในสาขาที่เกี่ยวข้อง คนที่ต้องการต่อยอดงานวิจัย หรือต้องการเพิ่มความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับอาชีพที่ทำอยู่  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและสุขภาพให้มีมากยิ่งขึ้น สอดรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ความเคลื่อนไหวและสุขภาพ ซึ่งในช่วงแรกนี้เน้นการให้บริการด้านวิชาการ ให้เป็นศูนย์บริการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย

ภายในงานครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งเครื่องมือ บุคลากร และโชว์ถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะนำไปช่วยให้ผู้ที่จะเป็นอนาคตของสังคม ได้ “สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ไปกับ “วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” แบ่งเป็น  

ฐานที่ 1 : ตรวจประเมินและทดสอบสมรรถภาพ (Fitness Test) เพื่อตรวจประเมินพื้นฐาน PAR-Q+, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Fitness Test) : Sit to stand, Step Test, Hand Grip, Sit and Reach, Pulmonary Function Tests (ทดสอบสมรรถภาพปอด) เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพพื้นฐาน เช่น hand grip dynamometer เครื่อง Spirometry

ฐานที่ 2 : แนะนำโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย ผู้มีภาวะโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมัน เพื่อแนะนำและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง เพื่อชะลอ ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

ฐานที่ 3 : วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ (Movement Analysis) เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเปรียบเทียบแรงที่เกิดขึ้นขณะทำการเดินโดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง เครื่องมือ ชุดกล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแผ่นวัดแรง (Force Plate) เครื่องหมายสะท้อนแสง (Reflective Marker)

ฐานที่ 4 : แนะนำการออกกำลังกาย (Cardio, Strength Training & Stretching) เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างเสริมความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น ยางยืด เสื่อโยคะ เก้าอี้

ในปีการศึกษา 2566 นี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร : 064-586-2429 Twitter : hkh_pccms Facebook : hkh.hst.pccms                                          

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *