การเคหะแห่งชาติเข้ารับโล่การผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

นายทวีพงศ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายนายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี (บางกระบือ) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
(โพไร่หวาน) ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2563 จากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งในปี 2561 – 2563 การเคหะแห่งชาติมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 16 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,963 หน่วย อีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *