ผู้บริหาร NT ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างไทย และ สปป.ลาว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว และคณะในการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคี พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของไทย และ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่ง สปป.ลาว เพื่อเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ กรรมการ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 30 NT Tower บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *