BAM – SCB Academy ร่วมมือแลกเปลี่ยนนวัตกรรม สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัล

SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัล กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  วางหลักสูตรขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัล เตรียมพร้อมการทำงานในโลกอนาคต สอดรับกับเป้าหมายของ BAM ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)

นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑล 1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BAM กำหนดแผนงานเพื่อพัฒนาความรู้  และเพิ่มพูนทักษะของการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ โดยให้มีความพร้อมปรับตัวไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการทำงานในวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งกลุ่มงาน SCB Academy จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่  ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนวัตกรรม คิดค้นหลักสูตรขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของ BAM  เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารงานและการทำงาน โดยเนื้อหาที่ได้จากการออกแบบนั้น จะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ให้สมบูรณ์เสริมสร้างการทำงานใหม่ ๆ ให้เกิดความสำเร็จเตรียมความพร้อมกับการทำงานในโลกอนาคต  มุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่อไป ”

            นายวิษณุ ศรีเจริญ Head of Transformation SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SCB Academy ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและดิจิทัล โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย และได้ขยายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาเกี่ยวกับดิจิทัล ดังนั้น เราจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนการตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่พนักงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับภารกิจของเราในการช่วยให้พนักงานขององค์กรต่าง ๆ   มีความพร้อมที่จะทำงานในโลกแห่งอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรที่ได้จัดทำร่วมกับ BAM จะช่วยให้พนักงานของ BAM เรียนรู้วิถีการทำงานในรูปแบบใหม่ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสู่สังคมได้”

                    สำหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน BAM ทาง SCB Academy ได้นำโปรแกรม pmd47, pmd+และโปรแกรม Leadership Development มาพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากร ในส่วนโปรแกรม pmd47 ประกอบด้วย 1 : Discover Me –  ค้นหาตัวเองในอนาคต งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณ 2 : Dare to Dream – กล้าที่จะฝัน ตั้งเป้า และเดินไปยังจุดหมาย พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น 10X (สิบเท่า)  3 : The Foundation & The New Arena – รวมพื้นฐานควรรู้รับยุคดิจิทัล  และ New Normal  4 : Human Centered Everything – ทักษะการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าดี ๆ  ให้ลูกค้า 5 : Demystify Data  การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และธุรกิจ รวมไปถึง Digital Marketing (การทำการตลาดด้วยข้อมูล)  6 : Lean on Me & Agile at Heart เรียนรู้วิถีการทำงานแบบใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว และ พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ 7 : Growth Hacking and Bring It All Together นำทักษะต่างๆ มาประยุกต์กับขั้นตอนการทำ Startup  และเรียนรู้เทคนิคกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  โปรแกรมถัดมา pmd+ ประกอบด้วย 1 : Data Analytics/Data Science Essentials การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและธุรกิจด้วยข้อมูล 2 : Think big start small: Move forward to data driven organization การนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 3 : Data Driven Organization – Data เป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังช่วยนำความจริงมาเปิดเผยให้เราเห็น  4 : Introduction to Lean กระบวนการทำงานแบบลีน ที่ทำให้กระบวนการทำงานมีศักยภาพมากขึ้น  และ 5 : Getting Started with Agile กระบวนการทำงานแบบ Agile ที่จะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และมุ่งเน้นการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น ท้ายสุดคือโปรแกรม Leadership Development หลักสูตร Learn to Lead (L2L) หลักสูตรระดับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารงาน บริหารทีม รวมถึงสามารถจัดการกับบทบาท People Manager ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นก้าวสำคัญอย่างมั่นใจ ด้วย mindset skillset  และ toolset ที่ใช่ ตอบโจทย์  และนำไปใช้งานได้จริง ผ่านการเรียนรู้  ในรูปแบบผสมผสาน (Blended-learning) ที่มีทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน micro-learning และเรียนรู้ผ่าน Virtual group reflection ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาท People Manager ผ่านประสบการณ์จากผู้เรียนร่วมชั้น และ Facilitator

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *