เบทาโกร รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมายคาร์บอน ฟู้ดพริ้นท์

“คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สำนักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน 5 องค์กรภายใต้เบทาโกร รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO)” จาก “คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์” ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดย 5 องค์กร ภายใต้ “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” ประกอบด้วย

  1. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 1, 2 และ 3
  2. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4
  3. บริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  4. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (ศูนย์รวบรวมไข่กบินทร์บุรี)
  5. บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

สำหรับโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จะพิจารณาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Direct emission ที่เป็นการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยตรง 2) Indirect emission การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ซึ่งเป็นการซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร และ 3) Other emission การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ

เบทาโกรภูมิใจในฐานะส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *