BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน
สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จ.นครปฐม

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง  พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ มูลพินิจ ผู้จัดการสำนักงานนครปฐม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  และพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางหนึ่งฤทัย เสริมสำราญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำแปลงเกษตรธรรมชาติภายในพื้นที่ของโรงเรียน อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเรือนเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา โดยผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น สร้างสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *