UAC ร่วมงานเปิดอาคาร EECi
พร้อมคว้าสิทธิผู้เช่าพื้นที่จอดรถติดตั้ง-ให้บริการ EV Charging

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) “UAC” ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ภายในวังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา EECi เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดย UAC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จอดรถของสำนักงานใหญ่ EECI เพื่อติดตั้งและให้บริการ EV Charging Station ของสถานี SUPERFAST by UAC ร่วมกับสถานีพันธมิตร EleX by EGAT โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งนี้ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม UAC ทั้งในด้านการขยายธุรกิจ EV Charging Station และยังช่วยการประชาสัมพันธ์ EV Charger แบรนด์ COSTEL ควบคู่ UAC branding ในพื้นที่ EECi ซึ่งเป็นพื้นที่การทำวิจัยและโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ในระดับประเทศ 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *