มนัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตรเร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทย
พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain นำร่องทุเรียน ลำไย

มนัญญา สั่งยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยรักษาตลาดส่งออก  กรมวิชาการเกษตรจับมือผู้ประกอบการเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด Supply Chain นำร่อง 2 ผลไม้ยอดนิยมทุเรียนและลำไยส่งออกไปจีน  ชูแบรนด์“ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits)

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก “ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits) ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อสร้างจุดเด่นให้สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดการส่งออกผลไม้ที่สำคัญในตลาดจีน โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เขตที่ 6 เขตที่ 7 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  และกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน (สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอด supply chain นำร่องในผลไม้ ทุเรียน และลำไยส่งออกไปจีน ณ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท  จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565  เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตผลไม้ในสวนของเกษตรกร แหล่งที่มาของผลไม้จากสวน การคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช และกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์    ไปจนถึงด่านนำเข้าที่ประเทศจีนให้สามารถทวนสอบและติดตามข้อมูลในทุกขั้นตอนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน

            อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร มีความพร้อมในการให้บริการขึ้นทะเบียนสวน (GAP) ให้กับเกษตรกร  รวมถึงการเปลี่ยนรหัสรับรอง GAP ในรูปแบบใหม่ การลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ส่งออกไปจีนตามมาตรการ GMP Plus ในโรงคัดบรรจุผลไม้สด  ตามนโยบายของจังหวัดจันทบุรี    รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและรับรองสุขอนามัยพืช ทุเรียนสด และลำไยสดตามเงื่อนไขในพิธีสารส่งออกไปจีน  คาดว่าในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่จะมาถึงนี้จะสามารถส่งออกลำไยสดจากแปลงเกษตรกรที่สามารถส่งไปจีนได้จำนวน 11,228 แปลง  ปริมาณไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน  และทุเรียนสด 27,276 แปลง  ปริมาณไม่น้อยกว่า  1,000,000 ตัน  นอกจากนี้ ระบบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto System) สามารถเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิต  โดยอยู่ระหว่างการเจรจาทางเทคนิคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์กับจีน  จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการส่งออกผลไม้สดไทยไปตลาดจีนเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากสวนของเกษตรกรไทย  และคัดบรรจุตามมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้สด ได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็น “ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *