BAM มอบทุนการศึกษาปีที่ 15
ภายใต้ชื่อ “ เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย นายบัณฑิต   อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  8 โรงเรียน โรงเรียนละ  5 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท รวม 40 ทุน  และระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จำนวน 10 แห่ง แห่งละ 1 ทุน ทุนละ 20,000  บาท  รวม 10 ทุน  รวมมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 50 ทุน  รวมเป็นเงิน  400,000  บาท    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคาร BAM สำนักงานใหญ่  โดยในปีนี้จัดโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

               ในปี 2565 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “เด็กไทยยุคใหม่  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการดำรงชีวิต และทั่วโลกให้ความสำคัญ  ซึ่ง BAM  ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการต่างๆ  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ  กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพื่อให้อยู่กับพวกเราได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *