งานสัมมนา ESG for Sustainability โดย คณะพัฒนาวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบภายใน SCG

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะพัฒนาวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบภายใน SCG จัดสัมมนาในหัวข้อ “ESG for Sustainability” ณ อาคาร SCG 100 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ และการผนวกปัจจัยด้าน ESG (Environment – Social – Governance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงาน (ESG integration) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประกอบธุรกิจในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้งานเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Impact of Climate Change”

งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและช่วยให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ผ่านการทำงานร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) และการลงทุนที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDGs โดยมีผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนที่รับผิดชอบ โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *