แอมเวย์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
ตอกย้ำดำเนินธุรกิจ 35 ปีด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

นายจิรณัฐ สนธิเพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกกฎระเบียบและจรรยาบรรณ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 ในงาน “TCC Best Award 2022: วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ” โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย (ซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

โดยรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการบริหารงานขององค์กรที่มุ่งดำเนินธุรกิจโดยยึดจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance)  มุ่งเน้นความเป็นธรรม ยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมทั้งยังแบ่งปันประโยชน์คืนสู่สังคม ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือแก่สังคมไทยอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งตอกย้ำปรัชญาของแอมเวย์ที่ยึดมั่นมาตลอด 35 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *