BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน
สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี

นางพรทิพย์ โมคบุรุษผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ปทุมธานี 1 พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนวัดทศทิศ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายนิรัน นิลทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ โดยโครงการฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำแปลงเกษตรธรรมชาติภายในพื้นที่ของโรงเรียน อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ  โรงผลิตใบชา เรือนเพาะเห็ด เลี้ยงปลา และห้องแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่าย เช่น ไอศกรีมผักคะน้า เป็นต้น โดยผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มความรู้และเข้าใจในการทำเกษตรอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *