ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย
สนับสนุนถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล
ในงานกาชาดประจำปี 2565

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้  แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการส่งเสริมการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อเพิ่มการรีไซเคิล ซึ่งหากคัดแยกให้สะอาดจะสามารถนำกลับมาหมุนเวียนผลิตเป็นขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกรีไซเคิล (Recycled PET bottles) หรือที่เรียกว่า “ขวด rPET” ได้อีกครั้ง นับเป็นจุดสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งล่าสุด ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย นำโดย นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค โดยสนับสนุนถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล จำนวน 40 ถัง ติดตั้งทั่วบริเวณงานกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี โดยมีตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนายภาณุวัฒน์     อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ การสนับสนุนถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล ในงานกาชาดประจำปี 2565 เกิดจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Packaging Sustainability Management) ของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งมั่นออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ขวด PET ใส ไม่มีสี ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% รวมถึงส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณขวดพลาสติก PET กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากขึ้น และเมื่อผ่านการประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. ก็จะสามารถนำกลับมาผลิตเป็นขวด rPET ที่สะอาดและมีคุณภาพ หนึ่งในบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *