อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 ในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  โดยในปีนี้ อายิโนะโมะโต๊ะเป็น 1 ใน 95 บริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

            สำหรับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือของภาคธุรกิจให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง พร้อมประสานความร่วมมือกับองค์กรในภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อมุ่งขยายเครือข่ายแนวร่วมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ กำหนดนโยบายและวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จนนำไปสู่การต่อต้านทุจริตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทและของภาคเอกชนในประเทศไทย

            ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตตั้งแต่ปี 2561 โดยได้รับการรับรองและต่ออายุเรื่อยมา อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ที่มีการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *