เปิดโครงการ BAM Flower @ Pang yang
หนุนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จ.เชียงใหม่

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนายจิรายุทธ วงค์แสนใจ นายกเทศมนตรี ตำบล บ้านปง คณะผู้บริหารเทศบาลบ้านปง ร่วมทำพิธีเปิดงาน โครงการ BAM Flower @ Pang yang ณ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย BAM ได้ดำเนินการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายของบริษัท เนื้อที่กว่า 15 ไร่ จัดทำเป็นแปลงสวนดอกไม้ ดอกซัลเวีย และดอกปอเทือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์ และส่งเสริมรายได้  ให้กับชุมชน โดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเพาะเมล็ด ปลูกต้นกล้า ดูแลแปลงดอกไม้ และเป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงนิเวศให้กับชุมชน ทั้งนี้ BAM ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์และสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายระหว่างจัดกิจกรรม พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565 

นอกจากนี้ ภายในงาน BAM ยังได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ตามโครงการโรงเรียนต้นคิดชีวิตยั่งยืนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปง จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซุ้ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปง สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ของ BAM  โดยคำนึงถึงแนวคิด ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจ สู่ความยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *