ประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

วันที่ 14 ธันวาคม  2565 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ร่วมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ….  พร้อมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระยะยาว ปี พ.ศ.2566–2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565ในปีนี้เป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Meeting โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้ นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ  ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช   เป็นเลขานุการ  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนเกษตรกรภาคกลางและภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 2.แจ้งกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2566 3.แจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2565 (มกราคม–ตุลาคม 2565) 4.พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ…. และ5. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระยะยาว ปี พ.ศ.2566–2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

นางสาวอิงอร  กล่าวว่า กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพันธุ์พืชและพัฒนาพันธุ์พืช ให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมาย เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2555 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อวัดผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 6 ด้าน คือ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านการปฏิบัติการ 4.ด้านการบริหารทุนหมุนเวียน 5.ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักงานและลูกจ้าง และ 6.ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *