EXIM BANK และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการค้าโลก ซึ่งส่งผลให้กระทบต่อภาคธุรกิจและก่อให้เกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินสูงขึ้น

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และคุณบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของทั้งสองหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจตามภารกิจขององค์กร สร้างนักรบเศรษฐกิจไทยไปปัหมุดหมายในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้น

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *