อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลัง อมตะ วอเตอร์
เสริมความแข็งแกร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าเสริมความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จับมือ อมตะ

วอเตอร์ ร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับ นายชูชาติ สายถิ่น กรรมการบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เพื่อเสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำและสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่างอีสท์ วอเตอร์  และ อมตะ วอเตอร์ เป็นความร่วมมือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนำความเชี่ยวชาญของ อีสท์ วอเตอร์  ที่เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งน้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับ อมตะ วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจจัดการแหล่งน้ำเพื่อผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา น้ำดิบ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยจะร่วมกันศึกษาแผนการบริหารโครงการน้ำครบวงจรอันได้แก่ น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังร่วมกันศึกษารูปแบบธุรกิจ และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บน้ำ โครงข่ายท่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกด้วย

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีขีดความสามารถในการให้บริการส่งจ่ายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้การดูแลของ EEC 2 โครงการสำคัญดังนี้ การให้บริการน้ำครบวงจรเต็มรูปแบบให้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (EECA) และการให้บริการผลิตน้ำประปาให้แก่โครงการวังจันทร์ วัลเลย์ (EECI) เป็นการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เน้นความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพ ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้เป็นอย่างดี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *