Exclusive interview:
กรอ.ปักหมุดสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด BCG Model
โดย : นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ์ ทวีศรี
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เราเป็นกรมที่กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลก พร้อมกันนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการผลิต การจัดการพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียและวัตถุอันตรายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยืดหลักแนวคิด “อยู่ด้วยกันได้ เป็นที่ยอมรับ” พร้อมกันนี้บทบาทหน้าที่ของกรมฯ ยังส่งเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถนำเครื่องจักรที่จดทะเบียนนั้นไปขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้” นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยถึงบทบาทสำคัญของกรมฯ

               นายจุลพงษ์ เล่าต่อไปว่า ทางกรมโรงงานฯ ได้ขานรับนโยบาย “MIND” หรือใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชนของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.ณัฐพล รังสิตพล ด้วยการปฏิรูปองค์กรโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มายกระดับการบริการและปฏิบัติงานด้านการอนุมัติ/อนุญาต การกำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม และก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยจะปฏิรูปใน 4 มิติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

               1.การอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมาย 3 ฉบับที่กรมโรงงานฯ รับผิดชอบ กฎหมายด้านดิจิทัล และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ ที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการ ทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ

               2.การกำกับดูและธุรกิจอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับสังคมโดยรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน การร้องเรียนกรณีโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านช่องทาง QR Code ที่ติดตั้งที่หน้าโรงงานได้การกำหนดให้โรงงานติดตั้งอุปกรณ์ sensor เพื่อรายงานการปล่อยน้ำเสีย การปล่อยมลพิษอากาศและมลพิษดิน การขนย้ายกากอุตสาหกรรม

               3.การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้โดยการยกระดับของภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของ กลุ่มอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด

               4.การยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อนำไปสู่ Smart Organization ได้แก่การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและยกระดับการให้บริการ

               “กรมโรงงานอุตสาหกรรมเราพร้อมเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย ยึดหลักต้นแบบแนวคิด “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ที่มีการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล พร้อมกันนี้เราเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปทั้ง 4 มิติของกรมโรงงานฯ จะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับ ชุมชนได้ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน ทำให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อใจในภาคอุตสาหกรรม และ “รักอุตสาหกรรม” ด้วยใจ”นายจุลพงษ์ เผยทิ้งท้าย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *