โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตอาหารปลอดภัย
สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

กรมวิชาการเกษตรดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านธารโต จังหวัดยะลา

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน แหล่งรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ บริเวณบ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 128 ไร่ ซึ่งปัญหาในพื้นที่ ตำบลธาร โตอำเภอธารโต จังหวัดยะลานั้นพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้ปริมาณคุณภาพของผลผลิตพืช ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและประสบปัญหาการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา  กรมวิชาการเกษตร  ได้นำเทคโนโลยีการผลิตพืชการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืชเช่น ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารกับพืชปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูล่า ไมคอร์ไรซา ช่วยการดูดธาตุอาหารของรากพืช เพิ่มประสิทธิภาพการส่งธาตุอาหารไปให้กับพืชป้องกันการเกิดโรคทางรากปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถทำหน้าที่ละลายฟอสเฟตในดินได้ดี และยังสามารถป้องกันโรคพืช ทำให้พืชแข็งแรง และแหนแดงที่สามารถเพิ่มธาตุไนโตเจนในดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมถึงเทคโนโลยีการสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช Bt1-DOA (Bacillus thuringiensis : Bt) สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง ควบคุมหนอนใยผักBs-DOA 24 (Bacillus Subtilis : Bs) ควบคุมโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทยสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง ควบคุมหนอนใยผัก และด้วงหมัดผัก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตพืช ในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลาตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนี้ ทำให้ผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืชแล้วหลายชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม ไผ่หวาน ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ผักกวางตุ้งดอก กรีนโอ๊ค ผักกาดขาว ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา ผักกวางตุ้งใบ

ผักบุ้ง และดอกแคสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วยและเป็นอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *