BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE
สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนนทบุรี

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร  นายจำรูญ กสิวัตร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์นนทบุรี และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายไพโรจน์  จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง นางกิ่งแก้ว จึงธนาเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองและสมาชิกเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ  HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ให้แก่ นายสนิท ปานปิ่น ณ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *