รมว.พม. “สร้างสุข” มอบบ้านให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคเหนือ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้บูรณาการความร่วมมือช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ นายเสน่ห์ มีมาก ภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา พร้อมทั้งมอบสวัสดิการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
วังทอง (กองทุนวันละบาท) อีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *