จัดใหญ่! งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกชูความอลังการภายใต้แนวคิด
“นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกลนำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกล นำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  โดยภายในงานได้นำเสนอเทคโนโลยี ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอด 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรกลเกษตร และงานบริการด้านพืชครบวงจร คาดเกษตรกรร่วมงานกว่า 600 ราย

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำทัพผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ หารือรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลไม้คุณภาพจากประเทศไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมี พร้อมอำนวยความสะดวกในการค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม โดยไม่มีการตัดซิลตู้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ในการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฤดูกาลส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออกที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรภาคตะวันออกนี้ จะเน้นย้ำการเพิ่มมูลค่าการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกในการเป็น Product Champion ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับภาคตะวันออกและประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. “มหานครผลไม้ ส่งออกก้าวไกล ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ” เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ การดูลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่ มาตรฐานการผลิต GAP พืช  การตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก่อนการส่งออก การรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุ GMP และ GMP PLUS การส่งออกผักผลไม้ตามพิธีสารไทย-จีน  การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช การสุ่มตัวอย่างก่อนปิดตู้ และการให้บริการรับรองระบบ “E-phyto”

2. “ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ กับนวัตกรรม BCG” เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซา เห็ดเรืองแสง บีเอส ไตรโคเดอร์มา ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย บีที

3. “ผลสัมฤทธิ์โครงการมองผ่านงานขยายผล” นิทรรศการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณ
สังวรารามฯ โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ จ.จันทบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ จ.ปราจีนบุรี และนิทรรศการการใช้ถ่านไบโอชาร์ในการเพิ่มผลผลิตดอกเห็ด

4. “ผักกระชับ พืชท้องถิ่นอนาคตไกลในภาคตะวันอก” เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับผักกระชับ

5. “พืชผักหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์” แบบจำลองการผลิตผักหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์ นการปลูกพืชผักสลับตระกูลในแปลงปลูกเดิม ชนิดศัตรูพืชในพืชผักแต่ละตระกูล และการจัดการศัตรูพืชผักอินทรีย์ และข้อกำหนดการตรวจรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand

6. “พ.ร.บ. ควบคุมยางกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” พระราชบัญญัติควบคุมยางต่อการพัฒนายางด้านต่างๆ

7. “พืชไร่เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์แปรรูป” พันธุและการจําแนกพันธุมันสําปะหลัง ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังครบวงจร การผลิตทอนพันธุมันสะอาด ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชไร่เศรษฐกิจโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง และสาธิตการวัดการกักเก็บคาร์บอนและไนตรัส ตามนโยบายลดแก๊สเรือนกระจก

8. “ไผ่” พืชทางเลือกใหม่ เพื่ออนาคตเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก” การผลิตไผ่ครบวงจร ระยะปลูก การใส่ปุ๋ย การชุบสารฟอกขาวของหน่อไผ่ สายพันธุ์ไผ่ และการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไผ่ การทำถ่านไผ่อัดแท่ง

9. “แมลงกินแมลง วิถีแห่งความสมดุลของระบบนิเวศ” การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช รู้จักแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงห้ำ แมลงเบียน)

10.“เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและยั่งยืน”นิทรรศการพืชทุเรียนพื้นเมืองที่มีศักยภาพ 10 สายพันธุ์ เทคนิคการเสียบยอดทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน Zero waste จากเปลือกและเมล็ดทุเรียน การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสานร่วมกับการใช้น้ำชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีทาแผลที่ต้นทุเรียน นิทรรศการมังคุด เทคนิคการเสียบยอดมังคุด การแต่งกิ่ง การผลิตมังคุดหูเขียว การแก้ปัญหาฟอสฟอรัสตกค้างในดิน และ Zero waste จากผลและเปลือกมังคุด

11.โรงเรือนอัจฉริยะ”เพื่อเกษตรยุคใหม่โดยระบบควบคุมสมองกลฝังตัวถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อใช้ควบคุมสภาวะอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนอีแวป สมการควบคุมที่สอดคล้องตามหลักเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า ในงานมีการเสวนาวิชาการ “มหานครผลไม้ ส่งออกก้าวไกล ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ” โดยมี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและเกษตรกร GAP ดีเด่นภาคตะวันออก เข้าร่วม พร้อมด้วยการเสวนา“ปลูกมันสำปะหลังให้ได้กำไร ในช่วงวิกฤตโรคระบาดและปุ๋ยราคาแพง” โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรมวิชาการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช พร้อมๆ กับเยี่ยมชมนิทรรศการ และยังได้รับแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ทุเรียน ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ด้วย จึงขอเชิญชวน เกษตรกร และ ผู้สนใจ เข้าชมเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในวันและเวลาดังกล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *