Exclusive interview:
เปิดแนวคิด 3 Better กุญแจสู่การพัฒนาเคทีซีสู่ความยั่งยืน
โดย : คุณดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)

คุณดวงกมล อินทรพราหมณ์
ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหน ลักษณะใด ความยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG หรือ การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในมิติ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) กลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทาง เคทีซี (บมจ.บัตรกรุงไทย) ได้วางหมุดหมายและกำหนดแผนไว้เพื่อสร้างธุรกิจที่สมดุล พร้อมตอบโจทย์ทุกด้านอย่างเหมาะสม คุณดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ  หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) เล่าถึงแนวคิดที่สำคัญสู่การเตรียมความพร้อมแผนความยั่งยืนต่อจากนี้

               คุณดวงกมล เล่าต่อไปว่า เคทีซี เรามีกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนผ่านแนวคิด ‘3 Better’ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • “Better product and service” มิตินี้จะเข้ามาตอบโจทย์ในด้าน “เศรษฐกิจ” โดยเราวางเคทีซีให้เป็น Flagship ที่สำคัญสู่การสร้าง “Digital transition for customers and employees” หรือการนำเอาดิจิทัลเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและพนักงานในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งนี้ที่่ผ่านมามุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและต้นทุนที่เหมาะสม ที่สำคัญเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก    
  • “Better quality of life” มิตินี้จะเข้ามาตอบโจทย์ในด้าน “สังคม” โดยเคทีซีเราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้เหมาะสม ตรงกับความต้องการ  เช่น เคทีซี พี่เบิ้ม สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งช่องทาง On-site และ Online นอกจากนี้เคทีซีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ
  • “Better Climate” มิตินี้จะเข้ามาตอบโจทย์ในด้าน “สิ่งแวดล้อม” โดยเคทีซีได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อแนวคิด Environmentally friendly ผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเชิญชวนพนักงานและลูกค้าลดการใช้กระดาษและเปลี่ยนมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกที่ดีผ่านการให้ความรู้และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ Care the bear: Change the Climate Change by Eco Event กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณดวงกมล เล่าต่อว่า ทั้งนี้นอกจากขับเคลื่อนภายนอก หัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้ที่แท้จริง คือ การขับเคลื่อนจากภายใน โดยที่ผ่านมา เคทีซีได้มุ่งให้ทุกกระบวนการขององค์กรมีส่วนร่วมและใช้กรอบคิดทางด้าน ‘มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม’ เข้าไปผสานกับกระบวนการทำงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยู่เดิม (In-Process) โดยเติมแนวคิดสู่ความยั่งยืนที่จะต้องมองตลอดทั้งโซ่คุณค่า (Value Chain) ตลอดจนผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งจากการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากเคทีซีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำให้แต่ละหน่วยงานพร้อมเปิดใจ เปิดรับการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกคน ทุกหน่วยงานของเคทีซี ทำให้มีการตอบรับที่ดีทั้งองค์กร และทำให้เราได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับสากลหลายรางวัล ยกตัวอย่างเช่น

“การปรับอันดับ MSCI ESG Rating จากระดับ A เป็น AA ซึ่งเป็นระดับเดียวกับบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส, ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Food Index Series ในปี 2564, การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook 222 จัดทำโดย S&P Global,ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 3,ได้รับผลการประเมินจากโครงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) อยู่ที่ระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG 100 (ตั้งแต่ปี 2559)  เป็นต้น” คุณดวงกมล กล่าวเสริม

“วันนี้ เคทีซี เราพร้อมมุ่งขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ และความรับผิดชอบ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความตั้งใจนี้ จะทำให้ธุรกิจเคทีซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน” คุณดวงกมล กล่าวทิ้งท้าย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *